Montessori pedagogika

Aktuální program v You&Me

 

Marie Montessori byla italskou lékařkou a zároveň zakladatelkou Montessori pedagogiky. Vystudovala medicínu, filosofii, psychologii a velmi aktivně se zabývala pedagogikou, antropologií a biologií. Její filosofie je rozšířena v různých zemích a s principy této pedagogiky pracuje stovky zařízení po celém světě.

Montessori pedagogika má tyto principy:

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Dítě je tvůrcem sebe sama. Je to vždy ono samo, kdo nejlépe ví a cítí, co a v kterou chvíli potřebuje. Úkolem dospělých je dát mu prostor a čas, aby získávalo dovednosti a poznání vlastními silami, podpořit jeho přirozený „pracovní instinkt“ – vrozenou tvořivost, která ho vede k dalšímu objevování a chápání světa.

Učitel

Dospělý jde příkladem - co chce po dítěti, musí dělat sám. Zastává roli průvodce, který se snižuje na úroveň dítěte a komunikuje s ním tváří v tvář. Vychází z důvěry ve vlastní síly dítěte a vůli se rozvíjet, jeho úkolem je především trpělivost, klid, otevřenost, pravdivý postoj, umění naslouchat a vypozorovat potřeby dítěte, a na jejich základě citlivě podněcovat zájem dítěte a podporovat ho k dosažení cíle.

Senzitivní období

Je to určitá časově vymezená fáze, v níž je dítě velmi vnímavé, citlivé a připravené získat konkrétní dovednost (chůze, psaní, počítání, krájení nožem…) velmi přirozeně a bez vynaložení zbytečného úsilí, je to vlastně potřeba naplnění určité biologické potřeby v určitém stádiu vývoje. Z hlediska dospělého – učitele, je důležitým úkolem tato citlivá období vypozorovat a pomoct dítěti realizovat vše potřebné, aby tuto fázi plně využilo a naplnilo.

Připravené prostředí

Uspořádání okolí a pomůcek tak, aby podněcovaly k aktivitě a samostatnému poznávání bez nutné vnější pomoci. Nabízí dítěti klid a řád, o který se může opřít. Poskytuje bezpečnost při pohybu a manipulaci s předměty, které si dítě samo zvolí k práci podle svým potřeb. Učitel je součástí připraveného prostředí, stejně jako ostatní děti, jejichž věk ve třídě je různý – dochází tak k vzájemné interakci a spolupráci, děti se učí od sebe navzájem.

Svobodná volba

Dítěti je poskytována svoboda tam, kde je samo schopné převzít zodpovědnost – čím se chce zabývat, na kterém místě, s kým a jak dlouho, je jeho vlastní rozhodnutí. Zde jde však svoboda ruku v ruce s respektováním svých možností a dovedností, druhých lidí, pravidel a řádu.

Didaktický materiál

Speciální pomůcky roztříděné do různých oblastí života vzbuzují zájem dítěte a podněcují ho k činnosti.Umožňují zapojení všech smyslů dítěte a usnadňují mu získávání nových zkušeností a dovedností. Obsahují princip „kontroly chyby“, který dítěti umožňuje cestou pokusu a omylu samostatně dosáhnout cíle a řešit problémy. Takto se děti učí přirozenému procesu poznávání, který obsahuje „aha efekt“ a počítá s chybou, která slouží jako poučení. Důležitým prvkem je polarizace pozornosti – maximální soustředěnost dítěte na jednu aktivitu – která je základním principem při procesu učení. Práce s materiálem v tomto duchu posiluje sebedůvěru a sebejistotu, prohlubuje analytické myšlení, smysl pro řád a tříbí motorické dovednosti.

Montessori pedagogika učí:

  • všemi smysly
  • svým vlastním tempem a způsobem
  • spontánně od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchého ke složitému
  • poznávat přírodní zákonitosti
  • přemýšlet v souvislostech
  • samostatnosti, nezávislosti, rovnosti, svobodě volby, jednotě

Montessori pedagogika rozvíjí:

  • osobnost dítěte
  • tvořivost dítěte
  • úctu k sobě, druhým a okolnímu světu

 

Novinky

Chcete přijít na ukázkovou hodinu zdarma, nebo máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás.

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole gq3Qxb1Ba3

Buďte s námi na Facebooku